top of page
DSC_9602.jpg

VÁŠ PROJEKT
JE V DOBRÝCH 
RUKÁCH

Bezpečnostné politiky, analýzy, štúdie a dokumentácia

Analýzy bezpečnostných rizík
Bezpečnostné politiky
Projekty optimalizácie bezpečnostných opatrení a nákladov
Implementácia postupov procesného riadenia v oblastiach ochrany
osôb, majetku a informácií
Bezpečnostné štúdie a  štúdie realizovateľnosti
Bezpečnostné projekty
Interné bezpečnostné predpisy a štandardy
Návrh a  projekcia technického zabezpečenia
Prevádzkové poriadky, bezpečnostné smernice
Postupy pre riešenie mimoriadnych situácií

Implementácia komplexných bezpečnostných systémov
Informačná bezpečnosť informačných systémov štátnej správy, verejnej správy a privátnych subjektov
Ochrana utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov

Poradenstvo a implementácia systémov ochrany osôb, majetku a informácií

Abstract Background

Kontrolné
činnosti

Komplexný bezpečnostný audit, posúdenie úrovne bezpečnosti alebo ochrany kritickej infraštruktúry
Audit subsystémov bezpečnosti
Jednorazový alebo periodický quality monitoring dodávateľov bezpečnostných služieb a technológií

Penetračné testy jednotlivých bezpečnostných opatrení
Audit ochrany utajovaných skutočností a  osobných údajov

Audit personálnej bezpečnosti
Audit administratívnej bezpečnosti

 

Projekcia bezpečnostných technológií

Projekcia ostatných slaboprúdových technológií pre vybavenie budov

Projekcia telekomunikačných systémov a sietí

Projekty dopravnej bezpečnostnej signalizácie
Zabezpečovanie autorského dozoru a odborného technického prevzatia
Outsourcing riadenia a projektového manažmentu bezpečnostných stavieb

Wavy Abstract Background

Projektová a inžinierska činnosť

Abstract Background

Zdravotníctvo

Sme spoločnosť, ktorá sa podieľa na vývoji softwaru a produktov pre zdravotnícke zariadenia, taktiež ponúkame komplexné riešenia v oblasti digitalizácie. K našim produktom a riešeniam poskytujeme kvalitné služby a zákaznícku podporu. Okrem samozrejmej podpory pri jeho prevádzke, neustálym optimalizovaním a konzultáciami ponúkame možnosť využívať takéto riešenia a software aj ako službu.

bottom of page